วันที่ : 1 มิถุนายน 2551
ชื่อเรื่อง : Acid-Base : กรด-เบส
ชื่อตอน (chapter) : ความแรงของกรดและเบส

ความแรงของกรดและเบส

การเปรียบเทียบความแรงของกรดและเบส อาจจะพิจารณาได้ดังนี้

1. ดูจากการแตกตัวของกรด

กรดที่มีการแตกตัวมาก มีความเป็นกรดมาก กรดและเบสที่แตกตัวได้ 100% จะเรียกว่ากรดแก่ และเบสแก่ ตามลำดับ ซึ่งสามารถนำไฟฟ้าได้ดี แต่ถ้ากรดและเบสนั้นแตกตัวได้เพียงบางส่วนก็จะเรียกว่า กรดอ่อน หรือเบสอ่อน ตามลำดับ ซึ่งการนำไฟฟ้าจะไม่ดี

สำหรับการพิจารณาค่าการแตกตัวของกรดและเบสนั้น นอกจากจะคิดจากเปอร์เซ็นต์การแตกตัว หรืออาจจะดูได้จากค่าคงที่สมดุลของการแตกตัวของกรดหรือเบส (K a หรือ K b) เช่น

สารละลายกรด 4 ชนิด มีค่าคงที่ของการแตกตัวของกรดเป็นดังนี้

HClO 2 K a = 1.1 x 10 -2

HF K a = 6.8 x 10 -4

CH 3COOH K a = 1.8 x 10 -5

H 2CO 3 K a = 4.4 x 10 -7

ความแรงของกรดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามค่า K a ได้ดังนี้

HClO 2 > HF > CH 3COOH > H 2CO 3

 

ในทำนองเดียวกัน ความแรงของเบส ก็พิจารณาจากค่า K b กล่าวคือ ถ้ามีค่า K b มาก มีความเป็นเบสมากกว่า K b น้อย เช่น

NH 3 K b = 1.76 x 10 -5

N 2H 4 K b = 9.5 x 10 -7

C 6H 5NH 2 K b = 4.3 x 10 -10

ความเป็นเบส NH 3 > N 2H 4 > C 6H 5NH 2

2. ดูจากความสามารถในการให้และรับโปรตอน

กรดแก่ ได้แก่ กรดที่ให้โปรตอนได้มาก

กรดอ่อน ได้แก่ กรดที่ให้โปรตอนได้น้อย

เบสแก่ ได้แก่ เบสที่รับโปรตอนได้มาก

เบสอ่อน ได้แก่ เบสที่รับโปรตอนได้น้อย

โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับคู่กรด- เบส ดังนี้

  • ถ้ากรดเป็นกรดแก่ คู่เบสจะเป็นเบสอ่อน เช่น

HCl (aq) + H 2O ---> H 3O + (aq) + Cl - (aq)

กรดแก่ เบสอ่อน

  • ถ้ากรดเป็นกรดอ่อน คู่เบสจะเป็นเบสแก่ เช่น

HS - (aq) + H 2O ---> H 3O + + S 2- (aq)

กรดอ่อน เบสแก่

  • ถ้าเบสเป็นเบสแก่ คู่กรดจะเป็น กรดอ่อน เช่น

H 3O + + S 2- (aq) ---> HS - (aq) + H 2O

เบสแก่ กรดอ่อน

  • ถ้าเบสเป็นเบสอ่อน คู่กรดจะเป็น กรดแก่ เช่น

Cl - (aq) + H 3O + ---> HCl + H 2O

เบสอ่อน กรดแก่

            ตารางลำดับความแรงของกรดและเบสตัวอย่างตามทฤษฎีของเบรินสเตต- ลาวรี

ครด

คู่เบส

กรดเปอร์คลอริก

กรดไฮโดรไอโอดิก

กรดไฮโดรโบรมิก

กรดไฮโดรคลอริก

กรดไนตริก

กรดซัลฟิวริก

ไฮโดรเนียมไอออน

ไฮโดรเจนซัลเฟตไอออน

กรดไนตรัส

กรดแอซิติก

กรดคาร์บอนิก

แอมโมเนียมไอออน

ไบคาร์บอเนตไอออน

น้ำ

เมทานอล

แอมโมเนีย

HClO 4

HI

HBr

HCl

HNO 3

H 2SO 4

H 3O +

HSO 4 -

HNO 2

CH 3COOH

H 2CO 3

NH 4 +

HCO 3 -

H 2O

CH 3OH

NH 3

เปอร์คลอเรตไอออน

ไอโอไดด์ไอออน

โบรไมด์ไอออน

คลอไรด์ไอออน

ไนเตรตไอออน

ไฮโดรเจนซัลเฟตไอออน

น้ำ

ซัลเฟตไอออน

ไนตรัสไอออน

แอซิเตตไอออน

ไบคาร์บอเนตไอออน

แอมโมเนีย

คาร์บอเนตไอออน

ไฮดรอกไซด์ไอออน

เมทออกไซด์ไอออน

เอไมด์ไอออน

ClO 4 -

I -

Br -

Cl -

NO 3 -

HSO 4 -

H 2O

SO 4 2-

NO 2 -

CH 3COO -

HCO 3 -

NH 3

CO 3 2-

OH -

CH 3O -

NH 2 -

 

3. ดูจากการเรียงลำดับในตารางธาตุ

การพิจารณาความแรงของกรดและเบสดูจากการเรียงลำดับของธาตุที่อยู่ในกรดนั้น ตามตารางธาตุ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น

3.1 กรดออกซี หมายถึง กรดที่ประกอบด้วย H, O และธาตุอื่นอีก เช่น HNO 3 H 3PO 4 H 3AsO 4 HClO 4 ถ้าจำนวนอะตอมออกซิเจนเท่ากัน ความแรงของกรดเรียงลำดับดังนี้

 

ดังนั้น H 2SO 4 > H 2SeO 4 , H 3PO 4 > H 3AsO 4

 

3.2 กรดที่ไม่มีออกซิเจน เช่น HCl, HBr, HF, และ HI ความแรงของกรดแรงลำดับดังนี้

HI > HBr > HCl > HF

H 2S > H 2O

รูปสวย น่ารัก glitter emoticon www.yenta4.com

เขียนโดย NooTle : 2008-06-01 10:13:38
ชื่อ

รายละเอียด


กรุณากรอกตัวอักษรหรือตัวเลขตามรูปลงในช่องให้ถูกต้อง


ความคิดเห็นที่ 2
นำไปเรียน
( guest ! ) ณัฐพล 2012-01-17 09:15:36
ความคิดเห็นที่ 1
Various people in the world receive the credit" target="bestfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit">http://bestfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans from different banks, because that is easy.
( guest ! ) MarquitaHolt 2011-02-03 21:39:21